לאגודת עורכי הפטנטים ישנם כללי אתיקה שהם במעמד וולונטרי, ומחייבים את עורכי הפטנטים שהם חברי אגודת עורכי הפטנטים.

אגודת עורכי הפטנטים כללי_אתיקה_מקצועית.pdf

מקצוע עורכי הפטנטים מוסדר בפרק ט' לחוק הפטנטים.


סעיף 194 לחוק הפטנטים התשכ"ז-1967 קובע את סמכות שר המשפטים להתקין כללי אתיקה מקצועית לעורכי פטנטים, ואולם כללים אלו לא הותקנו. בתגובה לקול קורא לתיקון חוק הפטנטים בשנת 2014, הגישה אגודת עורכי הפטנטים למשרד המשפטים הצעה לכללי אתיקה, אשר עיקרה מענה להיבטים מיוחדים לעורכי פטנטים על בסיס התאמה – בשינויים המחוייבים, של כללי האתיקה של עורכי הפטנטים לכללי האתיקה של עורכי הדין, בנוסחם אז (כללי האתיקה לעורכי דין מתעדכנים מעת לעת). הליך תיקון החוק בנושא זה לא קודם, ולהצעה זו אין מעמד מחייב.  

כללי אתיקה לעורכי פטנטים - תגובה לקול קורא - 9 11 14.pdf


עוד על נושאי אתיקה מסויימים:

  1. ייחוד המקצוע

לפי סעיף 154 לחוק הפטנטים תשכ"ז-1967, לעורך פטנטים תהיה זכות יחודית לעסוק בישראל בשכר בבקשות לפטנטים, לעיצובים ולסימני מסחר ובהכנת כל מסמך המוגש לרשם, לרשות או לרשות ההגנה על קניני התעשיה במדינה אחרת, ולייצג ולטפל בכל הליך לפני הרשם או ברשות, וזכות זו אינה פוגעת בזכותו של עורך דין או של עובד המדינה בתחום תפקידו לעשות את הפעולות האמורות.

לפי פרסומים, ישנם בישראל אנשים שאינם עורכי דין או עורכי פטנטים שמציעים, על פי פרסומיהם, שירותים שעניינם פעילות שנתייחדה לעורכי פטנטים ולעורכי דין, ובכלל זה הכנת מסמכים המוגשים לרשויות הפטנטים בישראל ובחו"ל, גם אם אינם חותמים על המסמכים בשם הלקוח.

אגודת עורכי הפטנטים מזהירה את הציבור מפני נותני שירות אלו ומדגישה, כי בתחום הקניין הרוחני בכלל ובנושא עריכת הפטנטים בפרט, יש לעבודה מקצועית נכונה חשיבות עצומה. אגודת עורכי הפטנטים ממליצה לציבור היזמים ובעלי הזכויות לבחור בעורכי פטנטים לטיפול בענייני הקניין הרוחני שלהם.

 

  1. חסיון עורך פטנטים – לקוח

בעניין תא (ת"א) 2284/83 מפעל מתכת נען נ' הידרופלן הנדסה בע"מ (פורסם בנבו, 12.1.1984) לקישור- לחץ כאן, העניק בית המשפט חסיון למסמכים שהוחלפו בין לקוח לעורך-פטנטים כחסיון הניתן ביחסים בין לקוח לעורך-דינו.

 

  1. ענייני משמעת

ענייני משמעת של עורכי הפטנטים מוסדרים, לפי סעיפים 153-145 לחוק הפטנטים תשכ"ז-1967, על ידי משרד המשפטים. לפרטים - https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Patentattorneys/Pages/Disciplinary-Committee.aspx

 

  1. תהליך הסדרת עיסוק עורכי הפטנטים 

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Patentattorneys/Pages/ArrangingPractice.aspx