מצא עורך פטנטים

תהליך רישום פטנט

תהליך רישום הפטנטים

תהליך רישום פטנט הוא מסע מורכב הכולל מספר שלבים, החל מהפגישה הראשונה עם עורך הפטנטים וכלה בחיתום הפטנט. לפניכם סקירה של התהליך:

1. המצאה

התהליך מתחיל לרוב כאשר ממציא או חברה מפתחים רעיון חדש ואמצאתי.

2. פגישה עם עורך הפטנטים

הממציא קובע פגישה עם עורך פטנטים על מנת לדון באמצאה, החידוש שבה וכשירותה הפוטנציאלית לרישום פטנט. במהלך הפגישה עורך הפטנטים מספר מידע לממציא על האפשרות להגן על האמצאה באמצעות פטנט, נושאים הנוגעים לבעלות על האמצאה, אסטרטגיית ותהליך רישום הפטנט, זכויות קניין רוחני נוספות (לדוגמא: עיצובים, סודות מסחריים), עלויות משוערות ואסטרטגיה כללית.

קראו כאן כיצד להתכונן לפגישה ראשונה עם עורך פטנטים

3. חיפוש ידע קודם

עורך הפטנטים עשוי להמליץ על ביצוע חיפוש ידע קודם על מנת לזהות פטנטים קיימים, פרסומים וכל חומר פומבי הנוגע לאמצאה. תוצאות החיפוש יכולות לסייע בקביעת מהות האמצאה באופן מדויין יותר.

4. עריכת בקשת פטנט

בהסתמך על חיפוש הידע הקודם (אם בוצע) וכל מידע אחר שמסופק על ידי הממציא, עורך הפטנטים עורך את בקשת הפטנט. פירוט הבקשה כולל תיאור מפורט של האמצאה, תביעות המגדירות את היקף ההגנה על האמצאה, ושרטוטים כנדרש. מומלץ ביותר שממציאים וגורמים רלוונטיים נוספים בחברה יהיו מעורבים בתהליך עריכת הבקשה על מנת לספק לעורך הפטנטים הערות וכל מידע הכרחי אחר.

5. הגשת הבקשה

משהושלם תהליך עריכת הבקשה, היא מוגשת למשרד הפטנטים הרלוונטי בהסתמך על אסטרטגיית ההגשה הנבחרת. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרות והגשת כל המסמכים הפורמליים הנדרשים.

6. בחינה במשרד הפטנטים

בחינה פורמלית: משרד הפטנטים עורך בדיקה פורמלית כדי לוודא שהבקשה עומדת בכל הדרישות הקבועות בחוק. במידה ומתגלים פגמים/ליקויים, נדרש המבקש להסדירם.

7. בחינה מהותית

משרד הפטנטים מפיק דוח בחינה המפרט ליקויים, השגות ובקשות הלבהרה. עורך הפטנטים משיב לדוחות בחינה אלו באמצעות מתן טיעונים, תיקונים או מידע נוסף על מנת להתגבר על השגות הבוחן כפי שמפורטות בדוח הבחינה. עורך הפטנטים עשוי לתקן את תביעות הבקשה או את הפירוט בתשובה לדוח הבחינה. כמו כן, עשוי עורך הפטנטים לספק טיעונים משפטיים התומכים בכשירות האמצאה לפטנט. לעתים, הליך הבחינה כולל מספר סבבי בחינה והליך הבחינה עלול להיות ממושך ומורכב. 

8. הודעת קיבול וחיתום הפטנט

מרגע שמשרד הפטנטים מתרצה מן התשובות והתיקונים בשלב הבחינה, מופקת הודעת קיבול. לאחר מכן, משלם המבקש אגרת חיתום והפטנט נחתם.

9. תחזוקה לאחר חיתום הפטנט

לאחר חיתום הפטנט, בעל הפטנט מחויב בתשלום אגרות תחזוקה במועדים שנקבעו בחוק על מנת לשמור על תוקף הפטנט. אי-תשלום אגרות אלו עלול להביא לפקיעת תוקפו של הפטנט.


יש לזכור שהליך רישום הפטנט עשוי להשתנות כתלות במדינה ושהליך הבחינה עלול להתפרש על פני זמן רב, ולנוע בין חודשים ספורים למספר שנים, בהתאם למורכבות הפטנט/הטכנולוגיה.

בנוסף, לכל אורך התהליך, תקשורת שוטפת ושיתוף פעולה בין הממציא לעורך הפטנטים הינם חיוניים לתוצאה מוצלחת של ההליך.

חוק הפטנטים הישראלי כולל מספר סעיפים יחודיים (מידע נוסף כאן)

אחד ההבדלים העיקריים בין הליך רישום הפטנט בישראל לבין מדינות אחרות הוא שלאחר שניתנת הודעת קיבול, בקשת הפטנט נפתחת להתנגדויות (התנגדות טרם חיתום) והפטנט יכול להיחתם רק במקרה שלא מוגשות התנגדויות. אחרת, הפטנט יכול להיחתם רק לאחר שהליך ההתנגדות הסתיים.

מידע נוסף על הקדמה וזירוז בחינה בישראל