Find a Patent Attorney

Privacy Policy / מדיניות הפרטיות

שימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש ו/או לתנאי הפרטיות, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

מדיניות פרטיות ברוכים הבאים לאתר אגודת עורכי הפטנטים אתר הבית של אגודת עורכי הפטנטים בישראל (“האתר”).

האתר נמצא תחת הבעלות והניהול של אגודת עורכי הפטנטים בישראל (ע”ר 580185320) (ה”אגודה”). מדיניות פרטיות זו מתארת את נוהגי הפרטיות באתר. היא גם מתארת את הזכויות והאפשרויות המוקנות לך ביחס למידע האישי שלך.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

המידע שאנחנו אוספים עלייך מידע הדרוש לביצוע הרשמה לאירועים ולפעילויות– אגודת עורכי הפטנטים בישראל מארגנת אירועים ופעילויות לחברים בה ולעיתים גם לקהל הרחב. ניתן להירשם לאירועים ולפעילויות הללו דרך האתר. יש לעיין בתנאי השימוש, הכוללים התייחסות לנושא הפרטיות, לפני ביצוע פעולת התשלום.

אם ברצונך להירשם לאירוע או פעילות המוצעת באתר, תוכל להירשם בדף הרשמה אליו תמצא קישור באתר, ולמלא טופס הרשמה הכולל את שמך המלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת אי-מייל והאם אתה עורך פטנטים, מתמחה בעריכת פטנטים, או חבר באגודה. לאירועים או פעילויות אחרים ייתכן ויתבקשו פרטים נוספים. השתתפות בחלק מהאירועים כרוכה בתשלום. התשלום נעשה דרך האתר באמצעות יישומון של חברת סליקה חיצונית.

מדיניות הפרטיות שתחול תופיע בממשק שחברת הסליקה תפעיל למטרה זו. יש לעיין במדיניות הפרטיות שתופיע לפני ביצוע פעולת התשלום.

מידע הדרוש לביצוע הרשמה לאגודת עורכי הפטנטים בישראל – אם הינך עורך פטנטים וברצונך להירשם כחבר באגודת עורכי הפטנטים בישראל, תוכל להירשם בדף הרשמה אליו תמצא קישור באתר, ולמלא טופס הרשמה הכולל את שמך המלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת אי-מייל, מספר רישיון עו”פ או עו”ד, פרטי השכלה ותחום התמחות. התשלום עבור דמי החבר נעשה באמצעות יישומון של חברת סליקה חיצונית. מדיניות הפרטיות שתחול תופיע בממשק שחברת הסליקה תפעיל למטרה זו. יש לעיין במדיניות הפרטיות שתופיע לפני ביצוע פעולת התשלום.

מידע הנאסף בקשר עם פניה לאגודה- אם ברצונך לפנות לאגודה בכל עניין, תוכל לעשות כן באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לצורך שליחת פניה לאגודה תתבקש למסור פרטים כגון שמך המלא, מספר טלפון, כתובת אי-מייל ותוכן פנייתך.

אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האמור לעיל, אולם אם תבחר שלא למסור מידע זה לא נוכל להשלים את הרשמתך לאגודה או לאירועים שאנחנו מקיימים, ויתכן שלא נוכל לטפל בפנייתך.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו לאגודה, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר-

בעת שאתה משתמש באתר, האגודה תאסוף מידע טכני ביחס לשימושך באתר, לרבות המדינה בה ממוקם המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף האגודה במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות –  כדי לרשום אותך לאגודה; כדי לרשום אותך לאירועים ולפעילויות שהאגודה מארגנת. אם נרשמת לאגודה או לאירוע או פעילות שהאגודה מארגנת, ובתנאי שתסכים לכך בעת ההרשמה, נשתמש בפרטי ההרשמה כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר פעילות האגודה, סקרים, עלוני מידע, ומידע בקשר עם שירותים של האגודה ושל צדדים שלישיים, כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת נרשמת כחבר באגודה, או בכל דרך אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת התכנים. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר; ליצירת קשר איתך כשהאגודה סבורה שקיים צורך בכך; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והשירותים המוצעים בו; כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשהאגודה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן; לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצדדים שלישיים 

האגודה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן –

לצרכי תפעול האתר. לדוגמה, פניות בדואר אלקטרוני מתבצעות באמצעות שירותי אם ביצעת רישום לאגודה, לאירוע או פעילות שהאגודה מארגנת, פרטי התשלום שלך יאספו על ידי חברת סליקה חיצונית. כמו כן, יתכן שפרטייך יועברו לספקים ונותני שירותים אחרים של האגודה ככל שהדבר דרוש לצורך ההרשמה לאגודה או היערכות לאירוע.; אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר או השירותים המוצעים בו, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי האגודה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; אם יתקבל בידי האגודה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האגודה או מי מטעמה; בכל מקרה האגודה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; אם האגודה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של האגודה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שהאגודה אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי שרתי אחסון אתרים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, אשר עומדים בהוראות דיני הפרטיות. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 Cookies  

האגודה עשויה להשתמש באתר ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי להתאים את המאפיינים הטכניים של האתר לשימושך, לצרכי אבטחת מידע ועוד. האגודה עושה שימוש בקבצי עוגיות הכרחיים להפעלת השירות בלבד.

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת כתובת ה-IP של מכשיר הקצה ממנו אתה גולש, המדינה בה ממקום מכשיר הקצה, ומידע נוסף לטובת התפעול הבסיסי של האתר.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, זכור שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם לשימושך.

אבטחת מידע 

האגודה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, האגודה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה להביא לביטול רישומך לאגודה או לאירוע או פעילות אליה נרשמת. מידע הדרוש לאגודה  יוסיף להישמר על ידי האגודה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה האגודה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לאגודה לפעול כאמור.

כל פניה בעניין זה יש לבצע באמצעות פנייה לכתובת הדוא”ל: office@ipaa.org.il

מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים

ככל שיעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישים המסופקים באתר האגודה, יחולו עליהם תנאי  מדיניות הגנת הפרטיות של אותו צד שלישי אשר לו מדיניות פרטיות משל עצמו ונפרדת.

שמירת הנתונים במאגר מידע של האגודה

שמירת הנתונים במאגר מידע של האגודה: המידע שייאסף אודות משתמשי האתר יישמר במאגר מידע של האגודה (“המאגר”). האגודה תגן על המידע במאגר הנאסף על ידה באתר ו/או אשר נמסר לה על ידי משתמשי האתר  ו/או על ידי נותני השירות באתר בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

שינויים במדיניות הפרטיות 

האגודה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

 צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך 

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה לאגודה באמצעות כתובת הדוא”ל: office@ipaa.org.il. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.